Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 4.10.2019


1. Rekisterin pitäjä


Valmennus Mielessä Oy (y-tunnus 2809547-8).


Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Sanna Koskela, sanna.koskela@valmennusmielessa.fi


2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyperusteena on sovelluksen toiminnan kannalta olennaisten tietojen käsittely. Tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin

tarkoituksiin:

sovelluksen ylläpitäminen ja päivittäminen

sovelluksen käyttöoikeuksien hallinta

sovelluksen teknisen toiminnan mahdollistaminen


3. Henkilötietojen käsittely


Henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja säilyttäminen perustuu rekisterissä olevien suostumukseen ja rekisteröidyn ilmoittamiin tietoihin.


Henkilöllä, joka on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, on oikeus myös peruuttaa suostumus. YRITYS XXX voi käyttää käyttäjien sovelluksen toimintaan tiedottamiseen, kuten päivitykset tai muutokset sovelluksen toiminnassa.


4. Kuvaus rekistereistä


Kerättävät tiedot:

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite (vain kirjautumista varten)

Henkilökohtainen käyttäjätieto tilastointia varten

Käyttäjän antama palaute (pisteytys ja vapaa palaute)


YRITYS XXX rekisteriä ylläpidetään MindUi-sovelluksessa ja sen taustalla toimivassa tietojärjestelmässä. Jokaisella on mahdollisuus milloin tahansa pyytää tietoja tai poistaa kaikki tietonsa ottamalla yhteyttä ETUNIMI SUKUNIMI.


5. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekistereissä olevat tiedot kerätään henkilöiltä itseltään henkilökohtaisesti.


6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset


YRITYS XXX ei säännönmukaisesti luovuta tietoja

kolmansille osapuolille ilman rekisterissä olevan lupaa.


7. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille


Tiedot kerätään Euroopassa sijaitsevalle palvelimelle.


8. Tietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.


9. Kuvaus turvatoimista


Henkilötietojen luottamuksellisuus ja tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksen mukaisin teknisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin.


10. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä

poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta.


Edellä mainitut pyynnöt on tehtävä allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan HENKILÖLLE ETUNIMI SUKUNIMI.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.